Pinout of motorola c150 tdma

Started by Evaldo, Dec 23, 2004, 18:29

Previous topic - Next topic

Evaldo

Please , anyone has the pinout of motorola c150 .